Mga Tagalog

Maligayang Pagbisita sa website ng Data Exchange Framework (DxF).

Ang Ginagawa Namin

Upang matiyak ang kalinawan at pananagutan, ipinatupad ng California Health and Human Services Agency (CalHHS, Ahensya ng mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng California) at ng Center for Data Insights and Innovation (CDII, Sentro para sa mga Pananaw at Inobasyon sa mga Datos) ang Date Exchange Framework (DxF, Balangkas sa Palitan ng mga Datos). Pinangangasiwaan ng Data Exchange Framework ang ligtas at naaangkop na palitan ng impormasyon sa serbisyong pangkalusugan at panlipunan, na nagbibigay sa mga provider ng malinaw na pang-unawa sa buong kasaysayan ng mga serbisyong pangkalusugan at panlipunan ng indibidwal, ang impormasyong kailangan upang magkaloob ng ligtas, mabisa, at pangangalaga sa kabuuan ng indibidwal.

Ginawang posible ang Data Exchange Framework ng komprehensibong prosesong kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang pangkat ng mga pampubliko at pribadong stakeholder ng pangangalagang pangkalusugan na may nauukol na kadalubhasaan sa palitan ng mga datos ng mga serbisyong pangkalusugan at panlipunan at paghahatid ng serbisyo.

Upang matutunan pa ang tungkol sa o sumali sa Data Exchange Framework, makipag-ugnayan sa dxf@chhs.ca.gov.