Tiếng Việt

Chào mừng quý vị đến với trang web Khung trao đổi dữ liệu (Data Exchange Framework – DxF).

Chúng tôi làm gì

Để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh & Y tế California (California Health & Human Services Agency – CalHHS) và Trung tâm Dữ liệu chi tiết và Đổi mới (Center for Data Insights and Innovation – CDII) đã triển khai Khung Trao đổi Dữ liệu (Data Exchange Framework -DxF). Khung trao đổi dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin dịch vụ xã hội và y tế một cách an toàn và phù hợp, giúp các nhà cung cấp hiểu rõ về lịch sử dịch vụ xã hội và sức khỏe đầy đủ của một cá nhân, thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, an toàn, hiệu quả cho con người.

Khung trao đổi dữ liệu được thực hiện nhờ một quy trình toàn diện bao gồm các đại diện từ nhiều bên liên quan đến chăm sóc  sức khỏe công cộng và tư nhân có chuyên môn liên quan về trao đổi dữ liệu dịch vụ y tế và xã hội và cung cấp dịch vụ.

Để tìm hiểu thêm hoặc tham gia Khung trao đổi dữ liệu, hãy liên hệ với dxf@chhs.ca.gov.